Uttalelse om gruvedrift i Kvalsund

Full uttalelse her.

Følgende innlegg ble publisert i Finnmark Dagblad 17. september 2011:

Miljøpartiet de Grønne ønsker ikke å tillate fullskala gruvedrift i
Kvalsund, men derimot å åpne et nasjonalt forskningssenter for
miljøvennlige utvinningsteknologier. Dette har vi gitt uttrykk for i
vår uttalelse til konsekvensutredningen.

Teknologien som foreslås brukt for å utvinne kobberet i Nussir og
Ulveryggen oppfyller ikke tilfredsstillende miljøkrav: utslippene vil
forgifte store deler av Repparfjorden bl. a. med tungmetaller som både
dreper dyrelivet og hoper seg opp i næringskjeden (bioakkumulasjon).

Driftsfasen er bare 15-20 år og vil kreve 150 årsverk, som må
hovedsaklig hentes fra andre steder. Tettstedet Kvalsund vil bli så
avhengig av gruven at det like godt kan omdøpes til “Nussir Town”. Og
når investorene er ferdige å tømme gruven og flytter til neste
Klondyke, sitter kommunen igjen med et mye større
arbeidsledighetsproblem enn i dag.

I stedet for umiddelbar storskaladrift, ønsker derfor Finnmark
Miljøpartiet de Grønne å etablere et forskningssenter i Kvalsund for
miljøvennlige utvinningsteknologier og utsette kommersiell drift til
man har oppnådd tilfredstillende miljøkrav. Erfaringene fra
oljebransjen viser hvordan en slik satsing kan påvirke miljøkravene
til forurensende industri i hele verden og samtidig skape langsiktige,
attraktive arbeidsplasser.